Mei he kamataʻanga masivesiva, kuo tau tupu ʻo hoko ko ha meʻa fakafiefia, maʻuʻanga ivi fakafiefia mohu fakakaukau, tukupa ke ʻomi ʻa e fiefia ki he moʻui ʻo fakafou ʻi he malohi ʻo e vaʻinga.

KO ʻETAU PISINISI

ʻOku tau feinga ke faʻu ha ngaahi vaʻinga fakafiefia ʻoku ne ʻomi ʻa e fiefia ki ha kau vaʻinga ʻe lauimiliona ʻi he funga ʻo e mamani. Vakaiʻi ke ʻilo lahi ange ki he founga ʻoku tau aʻusia ai hotau misioná.

KO ʻETAU TIMI

ʻOku kau ʻi heʻetau timi kakato mo falalaʻanga ʻa e palani vaʻinga, Ko Hono Faʻu ʻo e ʻĪmisí, Fakalakalaka ʻo e Polokalama Fakakomipiutá mo e Mīsini Komipiut, Siviʻi ʻo e Vaʻingá, QC. Ko ha meʻa mahuʻinga ʻeni ʻoku tomuʻa fie maʻu ke tau fakapapauʻi te tau lava ʻo fakatupu hokohoko, ngaahi vaʻinga lelei mo manakoa maʻá e kau vaʻingá. Vakaiʻi ke ʻilo lahi ange fekauʻaki mo e meʻa ʻoku tau faí.

Fie maʻu ha founga vaʻinga lelei ange?

ʻOku tau ʻai ke hoko ha meʻa mahuʻinga.

FEHUʻI HE TAIMI NI