The fishing machine’s features

The fishing machine is one of the best game consoles on the market. The game uses a four-person machine and a six-person machine for multiple people to play at the same time. Players can play in a variety of modes, and start fishing cannons to win a variety of fish of different varieties and colors in the picture. In the course of the game, in addition to the ordinary fishing scores, there are also a variety of small links such as super weapons, fish arrays, pearl boxes, super prizes, etc., to stimulate the player’s nerves, allowing players to enjoy more fun and more surprises.

The fishing machine’s features
1. high power, high current, high efficiency and energy saving.
2. no wear, shock, automatic protection, life expectancy of more than 10 years.
3. pure pulse output, low noise, large electric field.
4. small area, large area, free to choose water fishing.
5. small size, light weight, easy to use.
6. can be used for home emergency lighting.
7. with output disconnection protection, battery reverse connection protection, overcurrent protection, և այլն.

We are excellent Chinese manufacturers. Մենք ունենք հարուստ բիզնես փորձ. Մենք մեր հաճախորդներին տրամադրում ենք բավարար ապրանքներ և ծառայություններ ամբողջ աշխարհում. Մեր արտադրանքը ներառում է fish game table gambling machines, fish arcade game , fishing game machine, և այլն. Բարի գալուստ կապվեք մեզ հետ.


Փակցնելու ժամանակը: 2019-06-29
Enquiry հիմա